mandag den 8. marts 2010

5. Tivoli A/S' varemærkekup

Tivoli A/S har registreret både ordmærket TIVOLI og figurmærket TIVOLI som dansk varemærke for en række varer og tjenesteydelser.

Registreringen af ordmærket TIVOLI er foretaget på tværs af bl.a. varemærkelovens § 13, stk. 1, om forbuddet mod registrering af varemærker, der kan medføre en utilbørlig begrænsning i andre erhvervsdrivendes adgang til på en sædvanlig måde at markedsføre deres produkter, og varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1, om behovet for at friholde deskriptive betegnelser fra registrering, det såkaldte friholdelsesbehov.

Man må således ikke registrere ordet æble for æbler, ordet pilsner for øl, eller ordet tivoli for et tivoli. Dette er et helt grundlæggende og essentielt varemærkeprincip overalt i verden.

Følgende er citeret fra Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside:

"For at et varemærke kan registreres skal det have særpræg. Det fremgår af varemærkelovens § 13, at kravet om særpræg dækker over følgende tre hovedkrav:

• Mærket skal være tilstrækkeligt distinktivt (have adskillelsesevne/kendetegnsfunktion)
• Mærket må ikke være deskriptivt (beskrivende)
• Mærket må ikke være blevet en sædvanlig betegnelse for de ansøgte varer eller tjenesteydelser

Disse krav forfølger to forskellige mål. Således skal kravet om distinktivitet sikre, at det varemærke, som søges beskyttet, rent faktisk vil blive opfattet som et kendetegn i omsætningskredsen. Har mærket denne "kendetegnsfunktion", vil det nemlig kunne bidrage til, at forbrugeren kan differentiere mellem forskellige udbyderes varer eller tjenesteydelser, hvilket vil sætte forbrugeren i stand til at genvælge eller fravælge varer eller ydelser fra én bestemt udbyder. Samtidig skal kravene om, at mærket ikke må være deskriptivt eller være blevet en sædvanlig betegnelse for varen eller tjenesteydelsen sikre, at alle erhvervsdrivende frit kan anvende beskrivende ord eller figurer. En erhvervsdrivendes monopolisering af helt almindelige, beskrivende ord eller figurer, vil nemlig kunne besværliggøre andre erhvervsdrivendes mulighed for at markedsføre deres varer eller tjenesteydelser på sædvanlig vis, hvilket ville skade konkurrencen på markedet."

"Varemærkelovens § 13, stk. 2, nr. 1, stiller som betingelse for, at der kan opnås eneret til et varemærke, at mærket ikke må være deskriptivt. Et mærke er deskriptivt, når mærket udelukkende består af ord eller figurer, der kan beskrive en egenskab ved de varer eller tjenesteydelser, som mærket søges registreret for."

I ”Betænkning om en ny dansk lov om varemærker” (1958) lægges vægt på det såkaldte distinktivitetskrav, hvor ”et varemærke skal være egnet til at adskille mærkeindehaverens varer fra andres”, og derfor kan ”rent beskrivende eller generiske ord ikke i sig selv anses for at opfylde varemærkets formål”.

Desuden, understreger betænkningen, ”kan det ikke være rigtigt, at en sådan betegnelse forbeholdes en enkelt næringsdrivende, således at andre i branchen ikke må anvende denne”.

Innocent Pictures mener, at Tivoli A/S' ordmærke TIVOLI er registreret med urette, fordi det strider mod varemærkeloven på alle tre centrale punkter:

• Det er ikke tilstrækkeligt distinktivt
• Det er deskriptivt (beskrivende)
• Det er en sædvanlig betegnelse for bl.a. forlystelsesparker

I Rigmor Carlsens ”Varemærker – registreringspraksis”, udgivet af Direktoratet for Patent- og Varemærkestyrelsen i 1980, er ordet ”Tivoli” opført med klassificeringen ”ikke særpræg” i klasse 35, 37 og 42. Alligevel har Tivoli A/S registreret det i alle tre klasser (og mange andre).

I 2003 fik Aktieselskabet Kjøbenhavns Sommer-Tivoli følgende tilbagemelding fra Patent- og Varemærkestyrelsen:

”Det er styrelsens opfattelse, at ordet TIVOLI også er et almindeligt udtryk for forlystelsespark.”

Patent- og Varemærkestyrelsen havde tilsvarende indsigelser mod Tivoli A/S’ ønske om at registrere følgende mærker:

• TIVOLI
• TIVOLI TOURS
• HOTEL TIVOLI
• TIVOLI HOTEL
• TIVOLI HOTEL COPENHAGEN
• TIVOLI CONGRESS CENTER

Alligevel har Tivoli A/S fået lov at registrere alle disse ordmærker for bl.a. forlystelser.

Innocent Pictures mener, at ovenstående ordmærker er registreret med urette, fordi de strider mod varemærkeloven ved at være deskriptive (beskrivende). Eksempelvis beskriver mærket TIVOLI HOTEL COPENHAGEN et hotel med forlystelser i København, præcis som det såkaldte Tivoli Hotel Copenhagen, som Tivoli A/S og pornoforhandleren Arp-Hansen Hotel Group i juli 2010 åbnede i København.

I 1996 forsøgte Tivoli A/S endvidere at få ordmærket TIVOLI beskyttet som EU-varemærke i klasse 35, 41 og 42, der bl.a. omfatter hoteller, undervisning og underholdning inklusive forlystelsesparker, teatre etc., men måtte opgive, da forsøget blev opdaget af andre virksomheder med samme navn.

Ikke desto mindre har Tivoli A/S i de senere år, bl.a. i en sag mod det norske Thomas Tivoli, argumenteret, at ”TIVOLI er så velkendt og indarbejdet, at beskyttelsen som udgangspunkt er helt generel”. Dette med henvisning til Kommenteret Varemærkelov, 4. udgave, pkt. 4.12., hvor der står: ”Ved de meget velkendte mærker – de egentlige verdensmærker – må beskyttelsen dog antages at være helt generel, dvs. omfattende alle varer og tjenesteydelser.”

Tivoli A/S mener altså selv, at virksomheden har en eksklusiv, globalt altomfattende ret til erhvervsmæssig brug af ordmærket TIVOLI...


...og har sågar forlangt en million kroner i erstatning for brugen af ordet "tivoli" i titlen på et tv-program!

---o0o---

Ifølge dansk varemærkelov er der brugspligt, således at man højst kan have ret til de varemærker, man rent faktisk benytter, og vel at mærke kun for de typer af varer eller tjenesteydelser, for hvilke man rent faktisk benytter de pågældende mærker.

Tivoli A/S har registreret varemærket TIVOLI for en svimlende mængde af varer og tjenesteydelser. Innocent Pictures har forgæves opfordret Tivoli A/S til at dokumentere brugen af sine varemærker på disse områder.

Det er Innocent Pictures’ opfattelse, at Tivoli A/S har registeret varemærket TIVOLI for en mængde varer og tjenesteydelser, uden at opfylde sin brugspligt. Næppe med andet formål end at skræmme andre erhvervsdrivende fra at bruge varemærket TIVOLI på områder, hvor i virkeligheden enhver frit kunne vælge at bruge mærket.

Imidlertid er loven skruet sådan sammen, at man ikke uden videre kan bede om at få en virksomheds ulovlige varemærker afregistreret, det kan nemlig opfattes som chikane. Men den pågældende virksomhed kan godt bruge sine uretmæssige varemærkeregistreringer til at sagsøge andre erhvervsdrivende. Meget snedigt.

I sine varemærkesager benytter Tivoli A/S ydermere det argument, at der ifølge EF-Domstolens praksis over for ”potentielle krænkere” ikke skal tages hensyn til ”den generelle interesse i at sikre, at tilgængeligheden af et givet mærke ikke bliver urimeligt forhindret for andre virksomheder, som ønsker at tilbyde varer og tjenesteydelser under brug heraf”.

Det siger vist alt om Tivoli A/S’ ansvarsfølelse over for almenvellet i Danmark og resten af verden.

---o0o---

Ud over den danske varemærkelov er Tivoli A/S’ varemærker muligvis i konflikt med den såkaldte TRIPS-aftale fra verdenshandelsorganisation WTO (World Trade Organisation). Forkortelsen TRIPS står for “Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights”, og indeholder bl.a. en aftale om beskyttelse af oprindelsesbetegnelse. Følgende er citeret fra WTO's hjemmeside:

“A place name is sometimes used to identify a product. This “geographical indication” does not only say where the product was made. More importantly, it identifies the product’s special characteristics, which are the result of the product’s origins.

Well-known examples include “Champagne”, “Scotch”, “Tequila”, and “Roquefort” cheese. Wine and spirits makers are particularly concerned about the use of place-names to identify products, and the TRIPS Agreement contains special provisions for these products. But the issue is also important for other types of goods.

Using the place name when the product was made elsewhere or when it does not have the usual characteristics can mislead consumers, and it can lead to unfair competition. The TRIPS Agreement says countries have to prevent this misuse of place names.”

Spørgsmålet er så, om Tivoli A/S har ret til at bruge betegnelsen TIVOLI som varemærke for sin forlystelseshave, når Tivoli oprindeligt er navnet på en italiensk by, et turistmål verdensberømt for sine haver? Så vidt vides har Tivoli A/S ikke opnået nogen undtagelse fra TRIPS-aftalen!

---o0o---

I markedsføringslovens § 3 anføres følgende i stk. 1-2:

"§ 3. Der må ikke anvendes urigtige, vildledende eller urimeligt mangelfulde angivelser, som er egnet til at påvirke efterspørgsel eller udbud af varer, fast ejendom og andre formuegoder samt arbejds- og tjenesteydelser.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder også angivelser, der på grund af deres form, eller fordi de angår uvedkommende forhold, er utilbørlige over for andre erhvervsdrivende eller forbrugere.”

Varemærket TIVOLI, brugt som kendetegn for forlystelsesparker og andre former for forlystelser, kan nemt forveksles med de mange andre firmanavne, hvori ordet ”tivoli” indgår, og kan bruges til at forhindre andre erhvervsdrivende i også at bruge ordet "tivoli". Dette er indlysende utilbørligt over for andre erhvervsdrivende.

Mærket er derfor registeret i strid med ikke blot varemærkeloven men også markedsføringsloven.

---o0o---

Oven i købet er selskabsnavnet Tivoli A/S ulovligt i henhold til aktieselskabslovens § 153, Stk. 2:

”Et aktieselskabs navn skal tydeligt adskille sig fra navnet på andre virksomheder, der er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. I navnet må ikke optages slægtsnavn, firma, særegent navn på fast ejendom, varemærke, forretningskendetegn og lignende, der ikke tilkommer selskabet, eller noget, som kan forveksles hermed.”

Selskabsnavnet Tivoli A/S er registreret med urette, idet navnet ikke tydeligt adskiller sig fra de mange andre varemærker og selskabsnavne, hvori ordet ”tivoli” indgår.

Firmaets forrige navn, Kjøbenhavns Sommer-Tivoli A/S, beskrev korrekt og fyldestgørende, at der var tale om et tivoli beliggende i København.

At selskabet i 2004 skiftede navn fra Kjøbenhavns Sommer-Tivoli A/S til Tivoli A/S afspejler et ønske om at løbe fra den åbenlyse generiske betydning af ordet "tivoli", der optrådte i navnet Kjøbenhavns Sommer-Tivoli (= et tivoli om sommeren i København).

Det nye selskabsnavn, Tivoli A/S, er ikke andet end led i et aktieselskabs forsøg på at kuppe et ord, der rettelig tilhører os alle, og bør derfor fylde enhver med væmmelse.

---o0o---

Man kan spørge, hvordan Tivoli A/S over for omverdenen opretholder en illusion af at have ret til ordmærket TIVOLI som betegnelse for forlystelser. Der er sikkert flere svar, men se nogle eksempler her.

Det helt store spørgsmål er dog, hvordan det siden 1976 er lykkedes Tivoli A/S gang på gang at registrere ordmærket TIVOLI for typer af varer og ydelser, hvor en sådan registrering burde være blevet afvist af Patent- og Varemærkestyrelsen?

Tja. Der er flere forskellige muligheder, og i betragtning af de enorme beløb, Tivoli A/S efter eget udsagn tjener på disse varemærkeregistreringer, og antageligt har til rådighed for at opnå disse registreringer, kan man dårligt bebrejdes for at tænke sit. Men måske er det klogest bare at sige: Tja.

Men uvæsnet bør stoppe et sted, og lige nu og her, med Tivoli A/S’ helt urimelige angreb på Innocent Pictures, ville faktisk være en god anledning.

Læs om brug af ordet "tivoli" i værktitler her.